Què significa...?

  • Resultat pressupostari ajustat

    El resultat pressupostari forma part de l’estat de liquidació del pressupost i és la diferència entre els drets de cobrament que s’han liquidat en l’exercici i les obligacions de pagament reconegudes en el mateix període. Per tant, és una magnitud que reflecteix el superàvit o dèficit de l’exercici del Consell.
  • Romanent de tresoreria per a despeses generals

    El romanent de tresoreria per a despeses generals forma part de l’estat de liquidació del pressupost i és la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels anteriors) més els fons líquids de tresoreria menys els crèdits pendents de pagament (del mateix exercici i dels anteriors). Tot i la denominació de “romanent líquid de tresoreria”, aquesta magnitud no significa un sobrant líquid de tresoreria. És senzillament el resultat líquid que s’obtindria en l’hipotètic supòsit que es cobressin tots els drets reconeguts (no provisionals) i es paguessin totes les obligacions reconegudes, tant d’operacions pressupostàries com no pressupostàries, tenint en compte les desviacions de finançament afectat positives acumulades.
  • Taxes i preus públics

    Quan el Consell fa activitats que beneficien o interessen particularment els ciutadans, pot exigir taxes o preus públics. Un exemple típic d'activitats per les quals s'exigeix una taxa és la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). La diferència entre una taxa i un preu públic és que la taxa s’estableix per a serveis que només presta el Consell (exemple: la ITV) i el preu públic s’utilitza per a aquells serveis que també pot prestar l’empresa privada (exemple: escoles bressol o entrades a instal·lacions esportives).